Általános szerződési feltételek

Utoljára frissítve: 2013.11.01.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az ÁSZF célja
Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) határozódnak meg a Network Wizard Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által a regisztrált természetes, illetve jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek (továbbiakban Ügyfél) részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételei, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél között keletkező jogok és kötelezettségek. Az igénybevett szolgáltatásra történő regisztrációval illetve annak megrendelésével az itt írt feltételeket az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.2. A Szolgáltató

 • A cég rövidített elnevezése: Network Wizard Kft.
 • A cég elnevezése: Network Wizard Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A cég székhelye: 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10
 • Cégjegyzékszám: 01-09-973594
 • Adószám: 23688869-2-42
 • Képviselő: Fischer Tibor
 • E-mail: contact@networkwizard.hu

1.3. A weboldalon folytatott tevékenység
A weboldal (networkwizard.hu, illetve networkwizard.eu, későbbiekben Honlap illetve Szolgáltatás) célja az értékesítők, direkt értékesítők, valamint pénzügyi tanácsadók munkájának támogatása adminisztratív, munkaszervezési és kommunikációs feladataik CRM rendszerbe történő foglalásával.

1.4. Egyéb rendelkezések
1.4.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott email címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a http://networkwizard.hu/termsofuse címen folyamatosan elérhető.
1.4.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
1.4.3. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével, az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

2. Általános felhasználási feltételek

2.1. Igénybevétel feltételei
2.1.1. A Honlap szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve a próba időszakon túl díjfizetéshez kötöttek.
2.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.
2.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
2.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

2.2. Felelősség
2.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottjai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
2.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
2.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
2.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.
2.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
2.2.7. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.3. Szerzői jogok
2.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.
2.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
2.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, vagy hasznosíthatók.

3. A szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az Honlap által biztosított funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése.

3.1. Regisztráció
3.1.1. Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.
3.1.2. A megjelenő felületen látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.
3.1.3. A szolgáltatás felhasználásának megkezdéséhez szükséges információk kitöltését követően Felhasználó választhat az elérhető díjcsomagok közül. Az ’Ingyenes’ csomag választását követően az oldalon részletezett feltételek mentén azonnal elkezdheti a szolgáltatás használatát. Teljes értékű (fizetés ellenében használható) csomag választása esetén a Felhasználónak meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat illetve gondoskodnia kell a választott csomag díjának rendezéséről. Ezeken a lépéseken a rendszer végigvezeti a leendő Felhasználókat.
3.1.4. A regisztráció feltétele az ÁSZF elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével és a regisztráció véglegesítésével a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF feltételeit megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
3.1.5. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót, hogy a regisztrációt az e-mailben megküldött linkre történő kattintással erősítheti meg.
3.1.6. A Honlapra történő bejelentkezést követően Felhasználó a felhasználói fiókjának „Beállítások” linkre kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.
3.1.7. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni.
3.1.8. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@networkwizard.hu e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
3.1.9. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő.
3.1.10. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.
3.1.11. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3.2.Egyedi Megoldások megrendelése
3.2.1. Lehetőség van egyedi megállapodás kötésére a Network Wizard Kft-vel a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, de ezekben az esetekben az ÁSZF nem mérvadó.

3.3. Fizetés
3.3.1. Bankkártyás fizetés (PayU, PayPal). Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.
3.3.2. PayPal fizetés: Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során PayPal fizetési felületről fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.
3.3.3. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 12100011-10014042-00000000 Gránit Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára. Az utalás közleményében az azonosítás megkönnyítése végett, köteles a regisztrációnál használt e-mail címét megnevezni. A fizetés beérkeztéig hozzáférését Szolgáltató korlátozhatja.
3.3.4. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.
3.3.5. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

3.4. A szerződés iktatása
3.4.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

4. A szolgáltatás használatának speciális feltételei

4.1. Zéró tolerancia SPAM küldéssel szemben
A Szolgáltató a spammel kapcsolatban a zéró tolerancia elvét vallja. A nemzetközileg elfogadott definíció alapján minden tömegesen és kéretlenül kiküldött email spamnek minősül, az engedélykérő emaileket is beleértve. Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. Mivel a címzettek egy meghatározott feladónak és témában, egy meghatározott időre, vagy cél teljesüléséig adnak felhatalmazást email küldésre, a korábbi, azonos személy tulajdonában lévő cégben felépített lista nem emelhető át egy másik cégbe. A vásárolt listára küldött tömeges, reklámcélú email szintén spamnek minősül. A nem hírlevél-feliratkozás útján gyűjtött email címekre küldött reklámlevél ugyancsak spam, amennyiben a címzettek az adott témájú emailek küldéséhez nem járultak hozzá. Amennyiben utólag, például spam bejelentés formában a Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó nyilatkozatával ellentétben a tömeges email küldésre nem jogosult, Szolgáltató fenntartja a jogot Felhasználó rendszerében a tömeges email küldés funkció letiltására, illetve a spam bejelentések mennyiségétől és az eddigi email kiküldési történetétől függően Felhasználó rendszerből való kizárására, szerződésének rendkívüli felmondására. Kérdéses esetekben javasoljuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásának kikérését, illetve a tájékozódást a hatályos jogszabályokról. Első lépésként a http://naih.hu/jogszabalyok.html oldalon található jogszabályok áttekintését, és amennyiben ez nem szolgáltat megnyugtató választ, jogász bevonását javasoljuk.

4.2. Listák
A Szolgáltató rendszeréből tömeges reklám célú email kizárólag olyan listára küldhető, melynek tagjai engedélyezték, hogy a feladótól az adott témában üzenetet kapjanak.

4.3. Feltételek
Ahhoz, hogy Felhasználó használhassa a Szolgáltatást tömeges, reklámcélú üzenetek kiküldésére, meg kell felelnie a hatályos szabályozásnak, valamint minden esetben jóhiszeműen kell eljárnia.

4.4. Tiltott tartalom
Felhasználó nem küld olyan email-t, SMS-t vagy csatolt állományt a %{app_name} -ból, mely:

 • Pornográf vagy szexuális tartalmú
 • Prostitúciót hirdet
 • Illegális tevékenységre biztat
 • Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet
 • Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését
 • A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz
 • A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg
 • A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg

5. A szolgáltatás biztosítása

5.1. Rendelkezésre állás és adatmentések
5.1.1. A Network Wizard Kft. garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 98%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 7,3 nap leállási lehetőséget biztosít a Szolgáltatás számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.
5.1.2. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat minden éjfélkor mentésre kerül, amely a Szolgáltatás Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállításához.

6.A szerződés megszűnése

6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti.

6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére sor kerül, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

7. Adatkezelés

A Szolgáltató adatkezelési szabályzata elérhető az alábbi linken.

8. Jogérvényesítési, ügyintézési lehetőségek

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait és észrevételeit az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Network Wizard Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.
E-mail: info@networkwizard.hu

8.1. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásokra a fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
8.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
8.2.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
8.2.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.